HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỊNH PHONG

? Địa chỉ: Xóm 2, thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

? Email : phonghtxtp@gmail.com

☎ Số điện thoại : 035 962 4016